REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego „Gardenia” dostępnego pod adresem www.HurtowniaGardenia.pl. Ponadto niniejszy Regulamin, stanowi ogólne warunki umów czyniąc zadość postanowieniom art. 384 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz podążając w zgodzie z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.HurtowniaGardenia.pl prowadzony jest przez Marka Błasiaka ( Błasiak ) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Gardenia ( dalej „PPHU Gardenia” ), z siedzibą w Woli Jankowskiej 45A, 98 – 337 w Strzelcach Wielkich, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, zaewidencjonowaną pod nr NIP: 574 148 19 81, REGON: 150 330 304, adres poczty elektronicznej: biuro@hurtowniagardenia.pl.
 1. Sklep „PPHU Gardenia” dokonuje sprzedaży wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotów będących konsumentami oraz tymi, którzy nie są zaliczani do konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W celu dokonania zakupu z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować pod numerem tel. 723 491 201 bądź na adres poczty elektronicznej: biuro@hurtowniagardenia.pl celem uzgodnienia indywidualnych warunków sprzedaży zagranicznej.
 1. Definicje:
 1. Sprzedawca – Marek Błasiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU Gardenia z siedzibą w Woli Jankowskiej 45A, 98 – 337 w Strzelcach Wielkich, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, zaewidencjonowaną pod nr NIP: 674 148 19 81, REGON: 150 330 304 ( Usługodawca ) .
 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym celem utworzenia wirtualnego konta.
 1. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym, umożliwiająca złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do interaktywnego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność do czynności prawnych – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą ( Usługobiorca ). 
 1. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz. U 1964 nr 16, poz. 93 ze zm. ).
 1. Konsument – w myśl postanowieniom art. 221 Kc „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.
 1. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nawą ( loginem ) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 1. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektroniczne e – mail, która umozliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter’a zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 1. Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Regulamin –niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.HurtowniaGardenia.pl.
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Usługa Elektroniczna – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm. )
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub telefonicznie określające istotne warunki Umowy Sprzedaży i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 1. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego opublikowany jest na stronie internetowej pod adresem www.HurtowniaGardenia.pl, w zakładce Regulamin. Klient może kopiować, przechowywać i odtwarzać jego treść.
 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym wymaga rejestracji poprzez utworzenie wirtualnego Konta Klienta przy pomocy Formularza Rejestracyjnego, przy czym w/w rejestracja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu o treści obowiązującej w dacie złożenia przez Klienta zamówienia. 
 1. Konto Klienta w Sklepie Internetowym umożliwia śledzenie statusu wszystkich zamówień. 
 1. Jeżeli zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia związane z uzgadnianiem treści i wykonywaniem umowy, wymagają dla swej skuteczności posługiwania się odpowiednimi funkcjonalnościami dostępnymi na Koncie Klienta, pocztą elektroniczną bądź formą pisemną. Wszelkie ustalenia dokonane z naruszeniem powyższego zapisu są nieważne. 
 1. Wszelkie ogólne warunki handlowe lub podobne dokumenty dotyczące realizacji dostaw stosowane przez Klienta nie mają zastosowania. 

§ 2 Usługa elektroniczna

 1. W Sklepie Internetowym oferowane są poszczególne Usługi Elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówień, Newsletter. 
 1. Konto Klienta stanowi darmową usługę elektroniczną oferowaną na czas nieokreślony, a jego utworzenie jest możliwe wraz z wypełnieniem Formularza Rejestracyjnego, wyrażeniem zgody na akceptację warunków wynikających z niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem woli wyrażonym kliknięciem w pole „Zarejestruj”. 
 1. Formularz Zamówień stanowi darmową usługę elektroniczną oferowaną na czas nieokreślony, która rozpoczyna się wraz z dodaniem pierwszego Produktu do Elektronicznego Koszyka Sklepu Internetowego. 
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówień ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 3. Newsletter stanowi darmową usługę elektroniczną na czas nieoznaczony, która swój bieg rozpoczyna z chwilą podania przez Usługobiorcę swojego adresu e – mail.
 4. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newsletter’a – rezygnacja z Newsletter’a – poprzez wyrażenie swojego oświadczenia woli do Usługodawcy w wiadomości e – mail na adres biuro@hurtowniagardenia.pl bądź też za pomocą przekazu pocztowego na adres: Wola Jankowska 45A, 98 – 337 Strzelce Wielkie.
 5. Usługobiorca jest obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny prawem, jego przeznaczeniem oraz dobrymi obyczajami, mając przy tym na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, podstawowych zasad oraz reguł współżycia społecznego, praw autorskich i własności intelektualnych. 

§ 3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Sklepowi internetowemu PPHU Gardenia, przyświeca cel umożliwiający ułatwienie i zautomatyzowanie procesu składania Zamówień przez Klientów, czego pochodną jest zawarcie umowy Sprzedaży. Zamówienie może być jednak złożone przez Klienta, a Umowa może być zawarta także na inne prawem przewidziane sposoby.
 1. Ceny Produktów oferowanych na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera w sobie wszystkie podatki. 
 1. Wszystkie informacje dotyczące Produktów ( w tym ceny ) zawarte na stronie internetowej pod adresem www.HurtowniaGardenia.pl lub we wszystkich materiałach informacyjnych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez PPHU Gardenia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest udostępniane na koncie Klienta. 
 1. Zawarta pomiędzy stronami Umowa nie stanowi sprzedaży na próbę ani też z zastrzeżeniem zbadania Produktu.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia do realizacji zamówienia w części, chyba że Klient wyraźnie zastrzegł w zamówieniu, że interesuje go wyłącznie wykonanie całości. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym, umieszczenia informacji o nowych Produktach, bądź wprowadzania w nich zmian. 
 2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

§ 4 Warunki płatności

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie w przypadku braku innych uzgodnień pomiędzy stronami. 
 1. Sprzedawca oferuje Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży: 
Płatność gotówką przy odbiorze na adres Wola Jankowska 45A, 98-337 Strzelce Wielkie
Płatność gotówką przy odbiorze na adres przy ul. Radomskiej 14/20, 42 - 200 Częstochowa
Płatność gotówką za pobraniem przy wykorzystaniu przesyłki kurierskiej
Płatność przelewem bankowym na rachunek: PKO BP 89 1020 3958 0000 9302 0229 0955

Płatność elektroniczna za pośrednictwem płatności elektronicznej www.przelewy24.pl

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 
 1. Sprzedawca jest uprawniona do wstrzymania realizacji Zamówienia, jeżeli Klient opóźnia się z realizacją należności, w szczególności opóźnia się z zapłatą za poprzednio zrealizowane zamówienia, do czasu zaległości wykonania tych zobowiązań.
 1. Sprzedawca może powstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu całkowitej zapłaty ceny za zamówienie przez Klienta. Powyższe działanie nie stanowi wówczas opóźnienie Sprzedawcy w wykonywaniu Umowy Sprzedaży. 

§ 5 Warunki odbioru produktu

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie w przypadku braku innych uzgodnień pomiędzy stronami, do których strony są uprawnione. 
 1. Dostawa Produktu oferowana jest przez Sprzedawcę, bądź za pośrednictwem przewoźnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 
 2. Koszty są doliczane do faktury zamówienia. 
 3. Jeżeli Przedmiot dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika, wydanie Przedmiotu Klientowi następuje z chwilą przekazania go przewoźnikowi.
 4. Z chwilą wydania Przedmiotu przewoźnikowi, na Klienta przechodzą wszelkie  korzyści i ciężary związane z Przedmiotem oraz niebezpieczeństwa jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
 6. Odbiór osobisty Produktu oferowany jest pod dwoma lokalizacjami: Wola Jankowska 45A, 98 – 337 Strzelce Wielkie, ul. Radomska 14 / 20, 42 – 200 Częstochowa.
 7. Odbiór Produktu w Woli Jankowskiej 45A, 98 – 337 Strzelce Wielkie możliwy jest w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku z w godzinach od 13:00 do 16:00.
 8. Odbiór Produktu przy ul. Radomskiej 14 / 20, 42 – 200 Częstochowa możliwy jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 4:00 do 10.00.
 9. Jeżeli nie postanowiono inaczej, Klient jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko dokonać rozładunku Produktu. 
 10. W przypadku uszkodzenia przesyłki zawierającej Produkt, Klient obowiązany jest do spisania wspólnie z przewoźnikiem protokołu obejmującego spis dostrzeżonych nieprawidłowości. 
 11. Strony wspólnie przyjmują, iż brak spisania protokołu zniszczeń oznacza, iż podczas transportu nie nastąpił ubytek ani uszkodzenie Produktu. 
 12. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. 
 13. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin Produkty znajdujący się w zamówieniu. 
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wydłużenia terminu dostawy, w przypadku powzięcia informacji, iż dostarczenie Produktu do Klienta w terminie w/w jest niemożliwe.
 15. W w/w przypadku Sprzedawca obowiązany jest do stosownego poinformowania Klienta o wydłużonym terminie dostarczenia zamówienia. 
 16. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej bądź kartą płatniczą, początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta biegnie od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 
 17. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem, początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta biegnie od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

§ 6 Reklamacja  i odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt pozbawiony wad.
 1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedawany produkt posiada wadę fizyczną bądź prawną ( rękojmia ), znajdują podstawę w powszechnie obowiązującym prawie, a w szczególności w Kodeksie cywilnym. 
 1. Klient może zgłaszać reklamację Sprzedawcy: 
 • pisemnie, przekazem pocztowym na adres siedziby Sprzedawcy, o którym mowa w § 1 pkt. 2;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hurtowniagardenia.pl.
 1. W reklamacji zaleca się aby Klient wyczerpująco przedstawił opis zaistniałego problemu, w szczególności:
 • Dane osoby fizycznej / osoby prawnej;
 • Adres do korespondencji;
 • Datę zawarcia umowy;
 • Informację okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji;
 • Żądanie sposobu doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy Sprzedaży.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej ( skutecznie doręczonej ) reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej złożenia.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w § 6 pkt. 5, jeżeli jest to niezbędne do rzetelnego ustalenia i rozwiązania zaistniałego problemu. Rozpatrzenie reklamacji, nie może być jednak dłuższe niż 30 dni kalendarzowych. 
 2. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów. Do zachowania terminu konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy tj. Wola Jankowska 45A, 98 - 337 Strzelce Wielkie.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do strony Sklepu Internetowego jako całości oraz treści, zdjęć, grafik, utworów, wzorów i znaków należą wyłącznie do Sprzedawcy. Podlegają one ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane. 
 1. Strony Umowy będą rozwiązywać spory wynikłe z korzystania ze Sklepu Internetowego, zawartych umów oraz interpretacji ich postanowień na drodze polubownej. 
 1. O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie się, strony zgadzają się poddać zaistniałe spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany postanowień regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.