• Dostawa Produktu oferowana jest przez Sprzedawcę bądź za pośrednictwem przewoźnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 • Koszty są doliczane do faktury zamówienia.

 • Jeżeli Przedmiot dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika, wydanie Przedmiotu Klientowi następuje z chwilą przekazania go przewoźnikowi.

 • Z chwilą wydania Przedmiotu przewoźnikowi, na Klienta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Przedmiotem oraz niebezpieczeństwa jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

 • Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 • Odbiór osobisty Produktu oferowany jest pod dwoma lokalizacjami:                                                                           - - Wola Jankowska 45A, 98 – 337 Strzelce Wielkie;                                                                                                            - ul. Radomska 14 / 20, 42 – 200 Częstochowa.

 • Odbiór Produktu w Woli Jankowskiej 45A, 98 – 337 Strzelce Wielkie możliwy jest w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem poniższego planu odbioru:

 • Poniedziałek: 13:00 – 16:00;                                                                                                                      

 • Wtorek: 8:00 – 16:00;                                                                                                                                        

 • Środka 13:00 – 16:00;                                                                                                                                    

 • Czwartek 8:00 – 16:00;                                                                                                                              

 • Piątek 13:00 – 16:00.

 • Odbiór Produktu przy ul. Radomskiej 14 / 20, 42 – 200 Częstochowa możliwe jest z zastrzeżeniem poniższego planu odbioru:                                                                                                                                               Poniedziałek 4:00 – 10:00;                                                                                                                                       Środa 4:00 – 10:00;                                                                                                                                                  Piątek 4:00 – 10:00.

 • Jeżeli nie postanowiono inaczej, Klient jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko dokonać rozładunku Produktu. 

 • W przypadku uszkodzenia przesyłki zawierającej Produkt, Klient obowiązany jest do spisania wspólnie z przewoźnikiem protokołu obejmującego spis dostrzeżonych nieprawidłowości. 

 • Strony wspólnie przyjmują, iż brak spisania protokołu zniszczeń oznacza, iż podczas transportu nie nastąpił ubytek ani uszkodzenie Produktu. 

 • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. 

 • W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin Produkty znajdujący się w zamówieniu. 

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wydłużenia terminu dostawy, w przypadku powzięcia informacji, iż dostarczenie Produktu do Klienta w terminie w/w jest niemożliwe.

 • W w/w przypadku Sprzedawca obowiązany jest do stosownego poinformowania Klienta o wydłużonym terminie dostarczenia zamówienia. 

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej bądź kartą płatniczą, początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta biegnie od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem, początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta biegnie od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.